Årsstämmor

2021

Aktieägarna i Cascade Drives AB, org.nr 556981-8478, kallas härmed till årsstämma tisdagen den 25 maj 2021.

STÄMMA ENDAST PER POSTRÖSTNING

Mot bakgrund av den rådande extraordinära situationen med anledning av spridningen av COVID-19 kommer årsstämman att hållas på ett annat sätt än vanligt. Bolaget värnar om aktieägarnas hälsa samt arbetet med att begränsa smittspridningen. För att minska risken för smittspridning genomförs årsstämman genom förhandsröstning (poströstning) med stöd av tillfälliga lagregler. Någon stämma med möjlighet att närvara personligen eller genom ombud kommer inte att äga rum; det blir alltså en stämma utan fysiskt deltagande.

Bolaget välkomnar alla aktieägare att utnyttja sin rösträtt vid årsstämman genom förhandsröstning i den ordning som beskrivs nedan. Information om de vid årsstämman fattade besluten offentliggörs den 25 maj 2021 så snart utfallet av röstningen är slutligt sammanställt.

Aktieägarna kan i förhandsröstningsformuläret begära att beslut i något eller några av ärendena på den föreslagna dagordningen nedan ska anstå till en s.k. fortsatt bolagsstämma, som inte får vara en ren förhandsröstningsstämma. Sådan fortsatt stämma ska äga rum om årsstämman beslutar om det eller om ägare till minst en tiondel av samtliga aktier i bolaget begär det.

ANMÄLAN M.M.

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska:

  • dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken måndag den 17 maj 2021,
  • dels ha anmält sig genom att ha avgett sin poströst enligt anvisningar under rubriken Poströstning nedan så att poströsten är Bolaget tillhanda senast måndag den 24 maj 2021. Observera att anmälan till årsstämman enbart kan göras genom poströstning.

För att ha rätt att delta i stämman måste en aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, förutom att anmäla sig till stämman, låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir införd i aktieboken per den 17 maj 2021. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistreringar som gjorts senast den 19 maj 2021 beaktas vid framställningen av aktieboken.

POSTRÖSTNING

Aktieägarna får utöva sin rösträtt vid stämman endast genom att rösta på förhand enligt 22 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor.
För poströstning ska ett särskilt formulär användas (se Nedladdningsbara filer nedan). Poströstningsformuläret gäller som anmälan till stämman.

Det ifyllda formuläret måste vara Bolaget tillhanda senast måndag den 24 maj 2021. Det i fyllda formuläret ska skickas till Cascade Drives AB, ”Årsstämma”, Torsgatan 11, 111 23 Stockholm. Ifyllt formulär får även inges elektroniskt och ska då skickas till finance@cascadedrives.com. Om aktieägaren poströstar genom ombud ska skriftlig, undertecknad och daterad fullmakt biläggas formuläret. Fullmaktens giltighet får anges till längst fem år från utfärdandet. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas formuläret.

Aktieägaren får inte förse poströsten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är rösten (dvs. poströstningen i dess helhet) ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor framgår av poströstningsformuläret.

Fullmaktsformulär finnas att ladda ner under Nedladdningsbara filer, samt skickas utan kostnad till de aktieägare som begär det och som uppger sin postadress.

Nedladdningsbara filer

Årsredovisning (PDF)

Kallelse till årsstämma (PDF)

Anmälan och formulär för poströstning (PDF)

Fullmakt (PDF)

Föreslagen bolagsordning (PDF)

Villkor för teckningsoptioner (PDF)

Protokoll årstämma (PDF)